Placement

Varanasi College of Pharmacy Alumni 2008-09 batch

S.No Name Concern Position/Post
1. Mr. Ravi Tripathi Acacia Biotech Pvt. Ltd, Rudrapur, Uttaranchal Q.A. Chemist
2. Miss. Nilima Satyam Shekhar hospital/Hind Medical college, Lucknow Pharmacist
3. Miss. Priyanka Rai Tulbros Formation, Rudrapur, Uttaranchal Q.C. Chemist
4. Miss. Deepti Jaiswal Cosmos Pharma Pvt. Ltd., Baddi (H.P) Q.A. Chemist
5. Mr. Kamal Singh Astam Health Care, Baddi (H.P.) Production Chemist
6. Mr. Deepak Kumar Pandey Brooks Pvt. Ltd., Baddi (H.P) Q.C. Chemist
7. Mr. Anand Singh Oasis Pharma Phytochemical, Pvt. Ltd. Baddi (H.P) Production Chemist
8. Mr. Vikas Kumar Shukla Brooks Pvt. Ltd., Baddi (H.P) Q.C. Chemist
9. Mr. Santosh Kumar Yadav Tirupati Medicare, Poanta Sahib, H.P Q.C. Chemist
10. Mr. Manish Tripathi IICR, Clinical research, Ahemdabad(Gujarat) Trainee
11. Miss. Shweta Gupta Cosmos Pharma Pvt. Ltd. Baddi(H.P) Q.C. Chemist
12. Mr. Jitendra Kumar Gupta FDC, Gorakhpur Medical Representative
13. Mr. Vivek Kumar Chaubey Altima Life Sciences Medical Representative
14. Mr. Ashok Kumar Vishwakarma Sunrise Hospital, Mumbai Asst. Manager
15. Mohd. Shakeel Axa Parenteral, Roorkee (Uttaranchal) Q.A. Chemist
For Higher Education (M. Pharm & M.B.A)
1. Mr. Vivek Prakash M. Pharm, (Pharmaceutics), HIPER, Lucknow
2. Mrs. Preeti Pandey M. Pharm, (Pharmaceutics), Sambhunath, Allahabad
3. Mr. Pankaj Tripathi M. Pharm, PIT, Jaunpur (Pharmaceutics)
4. Mr. Gaurav Pratap Singh M.B.A. (Pharm) AAU, Allahabad
5. Miss. Ruchika M.B.A. (Pharm) AAU, Allahabad
6. Mr. Bansraj M. Pharm, (Pharmaceutics), TMU, Moradabad
7. Mr. Ravi M. Pharm, (Pharmacology), TMU, Moradabad
8. Miss. Raj Lakshmi Pandey M. Pharm, (Pharmaceutics), PIT, Jaunpur